wyniki i osiągnięcia

STYPENDIA STAROSTY POWIATU KWIDZYNSKIEGO DLA UCZNIÓW

 

"Za wybitne wyniki i osiągniecia w nauce"

 

    Wymagania:

  1. średnia ocen w wyniku klasyfikacji końcowej - minimum 4.75 (bez religii),
  2. ocena z zachowania - minimum bardzo dobra,
  3. co najmniej jedno z następujących kryteriów: 
  • W wyniku klasyfikacji rocznej średnia ocena, co najmniej 4,5 z  matematyki oraz dwóch innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie pierwszej na poziomie podstawowym, a w klasach następnych na poziomie rozszerzonym (j. obcy, informatyka, geografia) lub z dwóch przedmiotów zawodowych.
  • Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym), znajdującej się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE, bądź zdobycie indeksu na wyższą uczelnię w konkursach organizowanych przez uczelnie.

 


 

 STYPENDIA STAROSTY POWIATU KWIDZYNSKIEGO DLA UCZNIÓW

 

    Niezależnie od średniej ocen na koniec roku szkolnego i oceny z zachowania stypendium 

 

"Za wybitne wyniki i osiągniecia w nauce"

 

   może otrzymać uczeń, który:

 

    Uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu ogólnopolskim (centralnym), znajdującej się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE.