kwalifikacje zawodowe

   

STYPENDIA STAROSTY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO 
DLA ABSOLWENTÓW

 

"Za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu zewnętrznego"

Wymagania:

1. średnia ocen w wyniku klasyfikacji końcowej (ze wszystkich lat nauki) - minimum 4,75 (bez religii),
2. ocena z zachowania - minimum bardzo dobra,
3. i co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
a. W wyniku klasyfikacji rocznej średnia ocena, co najmniej 4,5 z matematyki oraz dwóch innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych na poziomie rozszerzonym (j. obcy, informatyka, geografia) lub z dwóch przedmiotów zawodowych.
b. Uzyskanie z egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotów obowiązkowych i jednego najkorzystniejszego przedmiotu dodatkowo wybranego na poziomie rozszerzonym średni wynik, co najmniej 70%.
c. Zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i średni wynik z etapu pisemnego część I, część II, oraz etapu praktycznego (ze wszystkich części egzaminu) - minimum 85%.
d. Zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i średni wynik ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie - minimum 85%.
e. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu wojewódzkim (okręgowym), znajdującej się w wykazie olimpiad ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bądź zdobycie indeksu na wyższą uczelnię w konkursach organizowanych przez uczelnie.