O PROGRAMIE

Projekt „Aktywny na europejskim rynku pracy” realizowany jest w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansowała projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie w latach 2015 i 2016, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel. Dofinansowanie wniosków z konkursu 2016 jest drugą edycją działania w ramach realizowanego przez FRSE projektu PO WER.
Dzięki programowi osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.
Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.
Wyjazdy na staż /praktykę zagraniczną mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią jest przygotowanie uczniów poprzez zapewnienie im przez organizację wysyłającą (ich macierzystą szkołę) zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Program stażu/praktyki zagranicznej dla danego ucznia musi być spójny z programem kształcenia w danym zawodzie i musi być określony przez organizację wysyłającą oraz organizację przyjmującą już na etapie składania wniosku.
Udział w stażu dokumentowany jest certyfikatem Europass Mobilność.

O PROJEKCIE

Projekt „Aktywny na europejskim rynku pracy” projekt nr 2016-1-PL01-KA102-024955 realizowany będzie w latach 2016 – 2018 na zasadach PROGRAMU Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” i finansowany w 100% z funduszy unijnych. Projekt "Aktywny na europejskim rynku pracy" zakłada odbycie praktyki zawodowej trwającej 4 tygodnie w hiszpańskich przedsiębiorstwach.
Cele projektu to:
 • zdobycie doświadczenia zawodowego, a tym samym rozwój zawodowy uczniów;
 • zdobycie kompetencji kluczowych;
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych, społecznych i dostosowawczych uczniów, co uświadomi konieczność uczenia się przez całe życie,
 • wzrost motywacji do nauki, a w przyszłości podnoszenia i poszerzania kwalifikacji i dbania o ciągły rozwój osobisty,
 • wzrost świadomości kierowania własną karierą edukacyjną i zawodową co wpłynie na odgrywanie aktywnej roli na europejskim rynku pracy i w życiu społecznym jako obywatela Europy,
 • poszerzenie horyzontów uczniów - poznanie innych kultur narodowościowych, co przyczyni się do wzrostu świadomości międzykulturowej,
 • utrzymanie wysokiej jakości kształcenia zawodowego przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju osobistego ucznia,
 • bardziej atrakcyjna i konkurencyjna ofertę szkoleniowa dla uczniów ZSP nr 1 i potencjalnych kandydatów,
 • wyrównanie szans dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich,
 • promowanie transnarodowej mobilności.
Potencjalnymi uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie kształcący się w zawodzie technik ekonomista technik informatyk, technik logistyk i technik organizacji reklamy. Uczestnikami będzie 78 uczniów klas II i III Technikum nr 1 w ZSP nr 1 Kwidzynie wybranych w procesie selekcji i rekrutacji zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, zapewniając równość szans poprzez zastosowanie kryteriów możliwych do spełnienia.
Terminy praktyk
W pierwszej kolejności wyjazdy zagraniczne zostaną zorganizowane dla uczestników będących uczniami klas III, stąd grupę I i II stanowić będą w większości uczniowie klas III. Składy osobowe grup wg klas i zawodów zostaną określone po przeprowadzeniu rekrutacji.
 1. Rok szkolny 2016/2017 – dla uczniów klas II i III technikum
  • GRUPA 1 VET-COMP 20 + 2 Hiszpania 2017-02-27 2017-03-24 + 2 dni na podróż
  • GRUPA 2 VET-COMP 19 + 2 Hiszpania 2017-07-03 2017-07-28 + 2 dni na podróż
  • GRUPA 3 VET-COMP 19 + 2 Hiszpania 2017-10-23 2017-11-17 + 2 dni na podróż
 2. Rok szkolny 2017/2018 – uczniowie klas II w roku szkolnym 2017/2018
  • GRUPA 4 VET-COMP 20 + 2 Hiszpania 2018-02-26 2018-03-23 + 2 dni na podróż

REGULAMIN

formularze rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie: „Aktywny na europejskim rynku pracy”
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024955

§1
Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Aktywny na europejskim rynku pracy” jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie.
 2. Projekt realizowany jest na zasadach PROGRAMU Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
 3. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.
 4. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 5. Projekt skierowany jest do 78 uczniów/uczennic klas I - III kształcących się w zawodzie technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk i technik organizacji reklamy wyłonionych w drodze rekrutacji.
 6. Projekt jest realizowany w terminie 30.09.2016 r. – 29.06.2018 r.
 7. Celem projektu jest:
  • zdobycie doświadczenia zawodowego, a tym samym rozwój zawodowy uczniów/uczennic;
  • zdobycie kompetencji kluczowych;
  • rozwój umiejętności komunikacyjnych, społecznych i dostosowawczych uczniów/uczennic, co uświadomi konieczność uczenia się przez całe życie;
  • wzrost motywacji do nauki, a w przyszłości podniesienie i poszerzenie kwalifikacji oraz dbanie o ciągły rozwój osobisty;
  • wzrost świadomości kierowania własną karierą edukacyjną i zawodową co wpłynie na odgrywanie aktywnej roli na europejskim rynku pracy i w życiu społecznym jako obywatela Europy;
  • poszerzenie horyzontów uczniów/uczennic - poznanie innych kultur narodowościowych, co przyczyni się do wzrostu świadomości międzykulturowej;
  • utrzymanie wysokiej jakości kształcenia zawodowego przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju osobistego ucznia/uczennicy;
  • bardziej atrakcyjna i konkurencyjna ofertę szkoleniowa dla uczniów/uczennic ZSP nr 1 i potencjalnych kandydatów/kandydatki;
  • promowanie transnarodowej mobilności.
 8. Działania w ramach projektu będą realizowane:
  • Polska, Kwidzyn
  • Hiszpania, Sevilla, Ubeda
 9. Instytucje związane z realizacją projektu:
  1. Instytucją zatwierdzająca, monitorującą, kontrolującą, dokonującą oceny merytorycznej i finansowej realizacji projektu jest:
   Narodowa Agencja Programu Erasmus+
   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
   Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
   ul. Mokotowska 43
   00-551 Warszawa
   tel.: 22 46 31 667
   www.power.frse.org.pl
  2. Instytucją Wysyłającą jest biuro projektu w Polsce:
   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica
   ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn
   Pokój nr 8
   Telefon: 55 279 38 96
   zsp1kwidzyn@wp.pl
   www.zsp1.kwidzyn.ckj.edu.pl
  3. Instytucją Partnerską jest biuro projektu w Hiszpanii
   EUROMIND PROJECTS S.L.
   • Avda Ciudad de Linares 2, Ubeda (Spain), ES61 – Andalucía +34 647901808
   • Avda de Hytasa 36 Toledo II, oficina 3 Â 41006 Sevilla +34627050073+34 647901808
   ES – HISZPANIA
   info@euromind.es
   www.euromind.es
 10. Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
  • Odbycie 4 tygodniowej praktyki zawodowej w hiszpańskich przedsiębiorstwach zgodnych ze specyfiką zawodu i na stanowiskach zgodnych z profilem zawodowym, która zostanie zrealizowana zgodnie z opracowanym programem praktyk dostosowanym do potrzeb uczestnika/uczestniczki uwzględniającym efekty rozwoju osobowościowego, komunikacji w języku obcym i oczekiwane kompetencje zawodowe po odbyciu praktyki.
  • 30 godzinny kurs języka hiszpańskiego zorganizowany przez Instytucję Wysyłającą.
  • 15 godzinny kurs języka angielskiego zawodowego zorganizowany przez Instytucję Wysyłającą.
  • 20 godzinne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej służące rozwojowi osobistemu i świadomości międzykulturowej.
  • 12 godzinne warsztaty z doradztwa zawodowego służące umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i wzrostu świadomości konieczności uczenia się przez całe życie.
  • Zajęcia indywidualne z zakresu poradnictwa zawodowego w wymiarze 2 godzin dla każdego ucznia.
  • Kontynuację kursu języka hiszpańskiego w kraju Instytucji Partnerskiej w wymiarze 20 godzin.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Realizację programu kulturowego w kraju Instytucji Partnerskiej, w skład którego wchodzić będą zajęcia na temat kultury Hiszpanii, wymiana językowa z młodzieżą z innych państw, zajęcia kulturalno - społeczne oraz wycieczki do głównych miast andaluzyjskich.
  • Zestaw informacyjny z niezbędnymi informacjami na temat miasta.
 11. Informacje nt. projektu zamieszczane będą na stronie internetowej ZSP nr1 w Kwidzynie
 12. Koordynatorzy projektu:
  Agnieszka Lewandowska (Polska)
  Amelia Wójcik (Hiszpania)
 13. Regulamin projektu określa zasady realizacji projektu, w szczególności:
  1. kryteria kwalifikacyjne;
  2. zasady rekrutacji uczestników projektu;
  3. ogólne obowiązki uczestników.

§2
Rekrutacja uczestników

 1. Rekrutację do projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie na podstawie niniejszego Regulaminu zgodnie z zasadą równości szans.
 2. Beneficjent zapewnia przeprowadzenie rzetelnej i bezstronnej rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu oraz gwarantuje jednolite zasady uczestnictwa dla każdego.
 3. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej i Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie (z wyjątkiem procedur odwoławczych określonych w niniejszym Regulaminie).
 4. Rekrutacja uczestników/uczestniczek rozpocznie się począwszy od dnia 30 września 2017 roku.
 5. Harmonogram rekrutacji zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w holu szkoły oraz umieszczony na stronie internetowej szkoły.
 6. Przebieg rekrutacji będzie protokołowany.
 7. W projekcie weźmie udział 78 uczniów/uczennic wybranych w procesie rekrutacji wg struktury określonej w punkcie 8.
 8. Struktura uczestników/uczestniczek wg zawodów określona została proporcjonalnie do liczebności uczniów/uczennic w poszczególnych oddziałach i przedstawia się następująco:
  • Rok szkolny 2016/2017 – uczniowie klas II i III w roku szkolnym 2016/2017
  • Kierunek kształceniaLiczba uczestników/uczestniczek
   Technik ekonomista15
   Technik informatyk15
   Technik logistyk18
   Technik organizacji reklamy10
   Razem58
  • Rok szkolny 2017/2018 – uczniowie będący uczniami klas I w roku szkolnym 2016/2017
  • Kierunek kształceniaLiczba uczestników/uczestniczek
   Technik ekonomista6
   Technik informatyk7
   Technik logistyk7
   Razem20
 9. Kandydatami do udziału w projekcie w roku szkolnym 2016/2017 są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie klas II i III ze wszystkich kierunków kształcenia, którzy odbędą praktyki zagraniczne wg poniższego harmonogramu:
 10. KrajMiejscowośćData rozpoczęcia praktykiData zakończenia praktykiDodatkowe dni na podróżLiczba uczestników/uczestniczek
  HiszpaniaSevilla2017-02-272017-03-24220
  HiszpaniaUbeda2017-07-032017-07-28219
  HiszpaniaSevilla2017-10-232017-11-17219
  W pierwszej kolejności wyjazdy zagraniczne zostaną zorganizowane dla uczestników będących uczniami klas III, stąd grupę I i II stanowić będą w większości uczniowie klas III. Składy osobowe grup wg klas i zawodów zostaną określone po przeprowadzeniu rekrutacji.
 11. Do udziału w projekcie w roku szkolnym 2017/2018 przystąpią uczniowie będący uczniami klasy I w roku szkolnym 2016/2017 w zawodzie technik ekonomista, technik informatyk i technik logistyk, którzy odbędą praktyki zagraniczne wg poniższego harmonogramu:
 12. KrajMiejscowośćData rozpoczęcia praktykiData zakończenia praktykiDodatkowe dni na podróżLiczba uczestników/uczestniczek
  HiszpaniaSevilla2018-02-262018-03-23220
 13. Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się w dwóch etapach.
 14. W wyniku I i II etapu rekrutacji kandydat/kandydatka może uzyskać maksymalnie 35 punktów.
 15. W I etapie w postępowaniu kwalifikacyjnym bierze udział kandydat/kandydatka, który wcześniej wyraził zainteresowanie uczestnictwem w projekcie oraz na koniec roku szkolnego uzyskał ocenę z zachowania minimum poprawną.
 16. I etap rekrutacji Komisja przeprowadza się na podstawie dokumentacji szkolnej w oparciu o wyniki klasyfikacji końcoworocznej kandydata/kandydatki za ostatni rok szkolny.
 17. W I etapie rekrutacji kandydat/kandydatka może otrzymać maksymalnie 15 punktów.
 18. W I etapie rekrutacji obowiązują następujące kryteria:
  1. Średnia ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego z przedmiotów zawodowych
  2. Średnia ocena końcoworoczna
   uzyskana w ostatnim roku szkolnym
   Liczba możliwych do przyznania punktów
   5,0 i powyżej5
   4,51 - 4,994
   4,01 - 4,53
   3,51 - 4,02
   3,00 - 3,51
  3. Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego – minimum poprawna
  4. Ocena końcoworoczna z zachowania
   uzyskana w ostatnim roku szkolnym
   Liczba możliwych do przyznania punktów
   Wzorowe5
   Bardzo dobre4
   Dobre3
   Poprawne2
  5. Ocena z języka angielskiego na koniec roku szkolnego
  6. Ocena końcoworoczna z języka angielskiego
   uzyskana w ostatnim roku szkolnym
   Liczba możliwych do przyznania punktów
   55
   44
   33
   20
 19. II etap rekrutacji polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej kandydata/kandydatki z Komisją Rekrutacyjną składającą się z 4 członków.
 20. W II etapie kandydat/kandydatka może uzyskać maksymalnie 20 punktów - suma punktów przyznanych przez 4 członków komisji rekrutacyjnej.
 21. W II etapie rekrutacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków Komisji może przyznać kandydatowi/kandydatce od 0 do 5 punktów wg następujących kryteriów:
  • Prezentacja własnej osoby - 0 – 3 punktów
  • Motywacja do wyjazdu - 0 – 2 punktów
 22. W roku szkolnym 2016/2017 do projektu przystąpi 58 uczniów/uczennic, którzy uzyskają najwyższe wyniki w wyniku postępowania rekrutacyjnego, oraz 12 uczniów/uczennic rezerwowych wg poniższej struktury:
 23. Kierunek kształceniaLiczba uczestników/uczestniczekLiczba uczestników/uczestniczek rezerwowych
  Technik ekonomista153
  Technik informatyk153
  Technik logistyk184
  Technik organizacji reklamy102
  Razem:5812
 24. W roku szkolnym 2017/2018 do projektu przystąpi 20 uczestników/uczestniczek, którzy uzyskają najwyższe wyniki w wyniku postępowania rekrutacyjnego, oraz 12 uczniów/uczennic rezerwowych wg poniższej struktury:
 25. Kierunek kształceniaLiczba uczestników/uczestniczekLiczba uczestników/uczestniczek rezerwowych
  Technik ekonomista61
  Technik informatyk72
  Technik logistyk72
  Razem:205
 26. Komisja sporządzi w każdej z grup listy główne i rezerwowe uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie wg malejącej liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego o kolejności decydować będzie średnia ocena uzyskana na koniec roku szkolnego.
 27. Listy będą miały formę list rankingowych.
 28. W przypadku rezygnacji, zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na kursach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych, zaniedbywania obowiązku szkolnego) przez uczestnika/uczestniczkę umieszczonego na liście głównej, zostanie on/ona wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.
 29. Warunkiem wyjazdu zagranicznego uczestnika/uczestniczki rezerwowego jest odbycie programu przygotowania językowego i pedagogicznego zorganizowanego przez Instytucję Wysyłającą.
 30. W przypadkach rezygnacji bądź zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na kursach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych, zaniedbywania obowiązku szkolnego) uczestnika/uczestniczki z listy rezerwowej dopuszcza się wyjazd uczestnika/uczestniczki kształcącego się w innym zawodzie, aniżeli wykluczony rezerwowy uczestnik/uczestniczka bądź rezerwowy uczestnik/uczestniczka rezygnujący z udziału w projekcie.
 31. W przypadku wyjazdu w terminie 2018-02-26 - 2018-03-23 w wyjątkowych uzasadnionych wypadkach rezygnacji uczestnika/uczestniczki z listy rezerwowej dopuszcza się wyjazd uczestnika/uczestniczki rezerwowego będącego uczniem klasy II w roku szkolnym 2016/2017.
 32. W przypadku wyczerpywania się składów uczestników/uczestniczek rezerwowych w trakcie trwania projektu, Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest uzupełnić składy w oparciu o listy rankingowe kandydatów sporządzone w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 33. Uzupełnienie składów następować będzie na wniosek koordynatora projektu na posiedzeniach Komisji. Posiedzenia będą protokołowane.
 34. Na listę rezerwową zostanie wpisany kolejny kandydat/kandydatka z listy rankingowej w danym zawodzie, po wcześniejszym zadeklarowaniu chęci udziału w projekcie. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wpisanie kandydata/kandydatki w innym zawodzie. Kandydat zakwalifikowany na listę rezerwową zostanie poinformowany o tym fakcie stosownym pismem.
 35. Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.
 36. Kandydat/kandydatka zakwalifikowany i umieszczony na liście głównej i rezerwowej zobowiązany jest w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do złożenia w formie papierowej i elektronicznej wypełnionego formularza aplikacyjnego w biurze projektu z siedzibą w ZSP nr 1 Kwidzyn oraz na wskazany w niniejszym regulaminie adres mailowy biura projektu - zsp1kwidzyn@wp.pl
 37. Kandydat/kandydatka zakwalifikowany do udziału w projekcie powinien posiadać dokument tożsamości uprawniający do przekraczania granic celnych, w przypadku jego braku ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wszczęcie postępowania o ubieganie się w/w dokumentu.
 38. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie internetowej szkoły.
 39. Niezłożenie formularza w w/w terminie traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w projekcie.

§3
Procedura odwoławcza

 1. Kandydat/kandydatka do uczestnictwa w projekcie, który/a w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikuje się do projektu może, w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników rekrutacji dostarczyć do biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Kandydat/kandydatka zostanie poinformowany/a niezwłocznie o terminie i godzinie rozpatrzenia odwołania.
 3. Odwołanie będzie rozpatrywane w ciągu 2 dni przez Komisję Rekrutacyjną w obecności niezakwalifikowanego kandydata/kandydatki.
 4. Procedura rozpatrywania odwołania polega na ponownej weryfikacji liczby przyznanych punktów w I i II etapie rekrutacji wraz z uzasadnieniem i ma formę pisemną.
 5. Powtórna weryfikacja liczby przyznanych punktów jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

§4
Prawa i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do:
  1. rzetelnych informacji na temat realizowanego projektu, które będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz przekazywane bezpośrednio uczestnikowi/uczestniczce za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  2. bezpłatnego udziału w projekcie;
  3. korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu;
  4. otrzymania materiałów szkoleniowych;
  5. otrzymania certyfikatów potwierdzających odbyte szkolenia i praktykę zawodową zgodnie z założeniami projektu;.
 2. Uczestnik/uczestniczka projektu jest zobowiązany do:
  1. zapoznania się z harmonogramem działań w ramach projektu;
  2. uaktualniania informacji na temat projektu zamieszczanych na stronie internetowej szkoły;
  3. aktywnego uczestnictwa w kursach i warsztatach – minimum 90% obecności;
  4. udziału we wszystkich spotkaniach informacyjnych dotyczących realizacji projektu;
  5. rzetelnego i terminowego wypełniania dokumentacji uczestnika projektu;
  6. aktualizacji danych uczestnika projektu;
  7. potwierdzania obecności na szkoleniach i innych spotkaniach realizowanych w ramach projektu;
  8. 100% obecności na praktyce zawodowej;
  9. realizacji powierzonych zadań na praktyce zawodowej w oparciu o program praktyk i wymiar godzin zgodnie z założeniami projektu;
  10. potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych;
  11. poddania się badaniom ewaluacyjnym;
  12. sporządzenia raportu końcowego w ciągu 30 dni po odbyciu praktyki zawodowej;
  13. opracowania i przekazania do biura projektu prezentacji z wykorzystaniem TIK dotyczącej odbytej praktyki zawodowej w ciągu 2 tygodni po odbytej praktyce zawodowej;
  14. aktywnego udziału w rozpowszechnianiu rezultatów projektu.

§5
Postanowienia końcowe

Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w Regulaminie projektu należy do kompetencji Koordynatora projektu i Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie.
Podpisy członków
Podpis przewodniczącego
Koordynator:
Agnieszka Lewandowska
(wicedyrektor ZSP nr 1 w Kwidzynie)

DZIAŁANIA

Integralną częścią projektu jest odbycie 4 tygodniowej praktyki zawodowej dla 78 uczniów (58 uczniów klas II i III w roku szkolnym 2016/2017, 20 uczniów klas II w roku szkolnym 2017/2018) w hiszpańskich przedsiębiorstwach zgodnych ze specyfiką zawodu i na stanowiskach zgodnych z profilem zawodowym. Praktyka zostanie zrealizowana zgodnie z opracowanym programem praktyk dostosowanym do potrzeb uczestnika uwzględniającym efekty rozwoju osobowościowego, komunikacji w języku obcym i oczekiwane kompetencje zawodowe.
Warunkiem wyjazdu uczestnika jest jego przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne, które jest nieodzownym elementem powodzenia odbytej praktyki zawodowej.
W ramach projektu przed każdym wyjazdem grupy ZSP nr 1 jako Instytucja Wysyłająca zorganizuje
 • 30 godzinny kurs języka hiszpańskiego,
 • 15 godzinny kurs języka angielskiego zawodowego,
 • 20 godzinne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej służące rozwojowi osobistemu i świadomości międzykulturowej,
 • 12 godzinne warsztaty z doradztwa zawodowego służące umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i wzrostu świadomości konieczności uczenia się przez całe życie,
 • zajęcia indywidualne z zakresu poradnictwa zawodowego w wymiarze 2 godzin dla każdego uczestnika,
 • kontynuację kursu języka hiszpańskiego w kraju Instytucji Partnerskiej w wymiarze 20 godzin.
Program przygotowania językowego i kulturowego realizowany będzie również podczas pobytu uczniów w Hiszpanii. Euromind jako Instytucja Partnerska zrealizuje:
 • zajęcia kulturalno - społeczne,
 • wymianę językową z młodzieżą z innych państw,
 • 2 wycieczki do wybranych miast.

PRAKTYKI

Edyta Adamkiewicz

Nazwafirmy Libreria Papeleria Falla
Siedziba Sevlla ,Maestro falla 26,
Strona internetowa www.libreriafalla.es
Imię i nazwisko opiekuna Benito Hidalgo Rico
Godziny pracy 9.15-14.15 i 17-20
Firma prowadzi działalność handlową, zajmuje się sprzedażą drobnodetaliczną.

PROGRAM KULTUROWY

Cordoba

Wczoraj odwiedziliśmy piękne malownicze miasto położone w Andaluzji- Cordobe. W tym mieście żyli wyznawcy islamu, judaizmu i chrześcijaństwa.
Wystarczy krótki spacer po starówce żeby zakochać się w tym mieście. Na początku naszej wycieczki odwiedziliśmy Madinat al- Zahra, czyli ruiny arabskiego kompleksu pałacowego. Obecnie znajduje się tam muzeum, w którym podziwiać można zabytki powstałe w czasach świetności tego miejsca.
Część z nas odwiedziła meczet przebudowany na katedrę La Mezquita, który robi na turystach ogromne wrażenie. Bogate, bizantyjskie zdobienia połączone z renesansowymi sprawiają, że katedra posiada niepowtarzalny charakter. Znajduje się w niej ponad osiemset kolumn wspierających podwójne łuki, które nadają jej niesamowity klimat. Jednak największe wrażanie zrobił na nas Most Rzymski zbudowany w I w. n.e.. Mimo, że jest wiekowy nadal pozostaje w idealnym stanie.
Odwiedziliśmy jedną z najpopularniejszych ulic w Cordobie - Calle de las Flores. Jej charakterystycznym elementem są kwiaty, zawieszone na ścianach domów. Spacerowaliśmy po zabytkowym, starym mieście, w przyjemnej atmosferze, podziwiając piękne widoki.

Malwina Mieruszewska & Anna Białas


Metropol Parasol

Dziś 10.03, piątek, wróciliśmy z praktyk, zjedliśmy smakowity obiad i ruszylismy na wycieczkę po Sewilli połacząną z lekcją języka hiszpańskiego. Na początek zobaczliśmy Metropol Parasol. Znajduje się na placu La Encarnación, w starej dzielnicy Sewilli. Został zaprojektowany przez niemieckiego architekta . Gigantyczne grzyby ( "Las setas" w języku hiszpańskim) zrobiły na nas spore wrażenie. Niektórzy weszli na górę nieco przerażeni, wysokość sięgała około 30m. Jest to drewniana konstrukcja przypominająca ogromne parasole. Inspirają były drzewa fikusowe. Z góry widać panoramę miasta, widok zapierający dech w piersiach. Na szczęście pogoda dopisła dzisiejszego dnia i zadania, które przydzieliła nam pani Paulina, nasza tutorka wykonaliśmy sprawnie i bez błednie. Pod parasolami powtórzyliśmy określanie godzin w języku hiszpańskim. Podzielono nas w pary, z pomocą mapy i serdeczności mieszkańców Sewilli rozwiązaliśmy zagadki i dotarliśmy na miejsce zbiórki po odbiór słodkiej nagrody. Wszyscy wróciliśmy zmęczeni ale uśmiechnięci i zadowoleni. Czekamy na kolejne wyzwania.


Sevilla

Pierwszy dzień pobytu uczestnicy zaczynali z różnym nastawieniem. Część z nich wydawała się być nieco podenerwowana pierwszą wizytą w miejscu odbywania praktyk. Koordynatorzy EuroMind pomogli dotrzeć na miejsce, gdzie przywitali uczniów pracownicy Instytucji Przyjmujących i zapoznali z działalnością firmy.
Wczesnym wieczorem uczniowie zwiedzili Sevillę podziwiając najpiękniejsze zabytki: La Catedra, Plac Hiszpański. Spacerowali po Parku Marii Luizy, który słynie z urodziwych zaułków. Romantyczną atmosferę tworzą tam liczne fontanny, alejki drzewek pomarańczowych, których aromat wypełnia park. Co chwilę słychać stukot kopyt koni, ponieważ turyści zwiedzają park bryczkami. W drodze powrotnej zwiedzili arenę, gdzie odbywają się walki byków Corrido.
Wszystkich urzekła stolica Andaluzji.


Baeza

W dniu 7 lipca mieliśmy okazję zwiedzić Baezę. Baeza to zabytkowe miasto w południowej Hiszpanii, położone na trzech malowniczych wzgórzach na prawym brzegu rzeki Gwadalkiwir. Serce miasta stanowi otoczony okazałymi renesansowymi pałacami niewielki Plaza del Pópulo (Plac Wszystkich Ludzi). W jego centralnym punkcie znajduje się fontanna ozdobiona dwoma groźnymi lwami.
Ważnymi zabytkami Baezy są między innymi : wzniesiony wg projektu Juana Guasa izabeliński Palacio de los Marquesos de Jabalquinto, późnoromański kościół Santa Cruz, liczne renesansowe pałace oraz liczne bogato zdobione fontanny (Fuente de Santa María, Fuente de los Leones).
Warto dodać, iż Baeza została w 2003 roku wraz z pobliską Ubedą wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Malaga

W dniu 22 lipca mieliśmy okazję odwiedzić jedno z najpiękniejszych miast w Hiszpanii - Malagę. Malaga to piękne miasto na południu Hiszpanii, miejska stolica Costa del Sol.
Na pobliskim lotnisku lądują samoloty tanich linii lotniczych, dużych przewoźników i czartery, które przywożą tłumy spragnionych słońca urlopowiczów. My również zażywaliśmy kąpieli słonecznych. Warto jednak pomyśleć o zwiedzeniu samego miasta, które pomijane jest często w wakacyjnych planach, a przecież godnego zwiedzenia.
Malaga to miasto rodzinne Pablo Picasso i Antonio Banderasa. Obecność Picassa w mieście można odczuć na każdym kroku, ale najlepiej pójść do muzeum artysty. Można wynająć miejscowego przewodnika, który opowie o mieście i wprowadzi w klimat malarstwa Picassa.


Ubeda

Swoje lipcowe praktyki zawodowe odbywaliśmy w miejscowości Úbeda. Ubeda to miasto w południowej Hiszpanii w regionie Andaluzja, prowincji Jaén.
Wraz z oddaloną o 10km Baezą, Ubeda została w 2003r wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO.
W chwilach wolnych podziwialiśmy zabytki tego urokliwego miasta tj: kościół Sacra Capilla del Salvador, XIII wieczny kościół Santa Maria de los Reales Alcázares, kościół Iglesia de San Pablo, Hospital de los Honrados Viejos.
Najwięcej uwagi poświęciliśmy na zwiedzenie Synagogi Wody, która została odkryta poprzez wypadek w trakcie prac budowlanych kilku nieruchomości znajdujących się w sercu zabytkowego centrum Ubedy oraz Muzeum Ceramiki.
To liczące blisko 36 tysięcy mieszkańców miasto bardzo nam się spodobało nie tylko ze względu na swoje położenie ale również dzięki ludziom z jakimi mieliśmy przyjemność pracować i przebywać w czasie wolnym.
Okazywana nam na każdym kroku życzliwość sprawiła, że czuliśmy się w Ubedzie bardzo dobrze. Może jeszcze kiedyś odwiedzimy to piękne i urokliwe miasto.


Pobyt w Sewilli

Grupy odbywające praktyki w Sewilli w pierwszy dzień pobytu zwiedzają to piękne i pełne ciekawych miejsc miasto.
Podczas pobytu w stolicy Andaluzji uczestnicy projektu w wolnym czasie niejednokrotnie wracali do zwiedzonych miejsc i odkrywali nowe, urokliwe zakątki tego miasta, a zapierające dech w piersiach piękno Sewilli zostało uwiecznione na zdjęciach.


Granada

W niedzielę 29 października uczestnicy III grupy wyjazdowej odbyli wycieczkę do Granady.
Granadę zwiedzili wspólnie z grupą z Koszalina.
Historia tego miasta sięga daleko wstecz aż do historii iberyjskich osadników. W 711 roku Maurowie podbili większa cześć półwyspu iberyjskiego ustanawiając najdłużej panującą muzułmańską dynastię Nasyrdów. Czas ten jest określany jako zloty okres miasta. Grupa zwiedziła
Stare miasto - jest to labirynt wąskich jednokierunkowych uliczek wokół katedry z wieloma sklepami restauracjami barami. Znajdował się tam również mauretański bazar Alcaiceria który spłonął w 1843 roku.
Nowy plac (plaza nueva) - mimo mylącej nazwy jest to najstarszy plac w Granadzie położony poniżej Alhambry, u stóp dzielnicy Albaicin. Mnóstwo barów serwujących tapas czy kawiarni okalających plac sprawia, że miejsce to jest centrum nocnego życia miasta.
Katedra - to arcydzieło hiszpańskiego stylu renesansowego zbudowana przez królową Izabelę Katolicka zaraz po zdobyciu Granady. Budowla łączy w sobie styl gotycki oraz renesansowy. Budowa katedry zajęła aż 181 lat.
To piękne miasto uczestnicy mogli poznać jeszcze bardziej dzięki zaproponowanej przez koordynatorki grze w terenie. Gra w terenie przysporzyła uczniom wielu wrażeń. Uczniowie zostali podzieleni na 5-osobowe grupy, w skład których wchodzili uczestnicy z Koszalina i Kwidzyna. Otrzymali wykaz dwunastu zadań, które musieli wykonać, dotyczyły one miedzy innymi wykonania zdjęcia na "ulicy pocałunków" czy na tle trzech kościołów i pomnika, który według grupy był najciekawszy. Granada na długo pozostanie w pamięci.


Kadyks

Uczestnicy i uczestniczki odbywający praktyki zawodowe na przełomie miesięcy październik/listopad 2017 oraz luty/marzec 2018 zwiedzili urokliwe miasto Kadyks.
Pierwszym miejscem, które zwiedzili była La Catedral Nueva. Jej piękno zwraca uwagę każdego przechodnia. Mimo, że budowla jest bardzo rozbudowana, to została bardzo skromnie udekorowana.
Kolejnym zabytkiem była katedra Plaza de la Catedral, gdzie znajduje się wejście na jedną z wież dzwonniczych, skąd można podziwiać wspaniałe widoki na Stare Miasto. Następnym punktem był Teatro Romano, czyli jeden z największych teatrów wybudowanych w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Pozostałości po teatrze zostały odkryte zaledwie 30 lat temu.
Plaza Topete to jeden z najbardziej kameralnych i najatrakcyjniejszych placów w Kadyksie, jest miejscem pełnym straganów i budek z kwiatami, dlatego jest powszechnie znany jako Plaza de las Flores.
Kolejnym miejscem, które przykuło uwagę była Plaza de Espana, gdzie znajdują się dwa główne budynki, Casa de las Cinco Torres i Casa de las Cuatro Torres. Park Genoves to wspaniały park położony w centrum starego miasta Cadiz, blisko plaży Caleta. Jest doskonałym miejscem na spacer, relaks lub orzeźwiający napój w ciepły dzień. Wycieczka do Kadyksu wg oceny uczniów należała do bardzo udanych, urzekły ich piękne widoki, a chwile tam spędzone pozostaną w ich pamięci do końca życia.


Paella

8.11.2017 (środa) w godzinach wieczornych spotkaliśmy się z Agatą, aby wspólnie udać się na wieczór paella.
Paella jest jedną z najpopularniejszych potraw hiszpańskich. Jest to połączenie ryżu, warzyw, mięsa oraz przypraw. Często dodawane są także owoce morza. Wszystkie składniki podsmażane są na dużej patelni z dwoma uchwytami. Podawana jest zazwyczaj na obiad jako danie główne. Często przygotowuje się ją na wolnym powietrzu.
Każdy z nas miał swój wkład w przygotowaniu paella. Na koniec mogliśmy spróbować naszej potrawy, która okazała się być wyśmienita.


Gibraltal

Grupa IV podczas swojego pobytu na praktykach w Hiszpanii miała możliwość w czasie wolnym zwiedzenia Gibraltaru.
Gibraltar to brytyjskie terytorium zamorskie na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, u wyjścia Morza Śródziemnego na Ocean Atlantycki, zajmuje on powierzchnię 6,8 km?, od północy granicząc z hiszpańską prowincją Kadyks.
Charakterystycznym obiektem górującym nad terytorium jest Skała Gibraltarska, która w przeszłości stanowiła ważną bazę wojskową Royal Navy.
Najciekawszym punktem Gibraltaru jest wysunięty na południe Europa Point - gdzie znajduje się pomnik Gen Sikorskiego, a zaraz obok niego urokliwa latarnia morska.
Pomimo padającego deszczu udało nam się wejść na Skałę Gibraltarską, by z niej podziwiać zatokę oraz znajdujący się w odległości niecałych 13 km kontynent Afryki. Będąc na szczycie skały mogliśmy z bliska zobaczyć żyjące na wolności magoty gibraltarskie, te małe i sympatyczne małpki chętnie zjadały banany i inne podawane im przez turystów pożywienie. Wielu z nas pierwszy raz w życiu widziało z bliska te urokliwe zwierzęta.
Wrażenia z wycieczki pozostaną na długo w naszej pamięci.


Pokaz Flamenco

W czasie wolnym, po odbyciu codziennych praktyk mieliśmy możliwość udziału w pokazach tańca Flamenco. Taniec Flamenco posiada swe korzenie w dawnych religijnych tańcach orientalnych. W dzisiejszej jego postaci dopatrzyć się można wielu elementów tańca hinduskiego, takich jak ruchy ramion, dłoni i palców, a także używanie nóg jako instrumentu perkusyjnego. Prawdopodobnie taniec ten pochodzi bezpośrednio od tańca hinduskiego.
Flamenco jest tańcem wykonywanym solo lub w duecie przez poszczególnych tancerzy. We Flamenco ruchy ciała i gesty wyrażają pewne stany emocjonalne tancerza lub podkreślają znaczenie słów i charakteru melodii, która im towarzyszy.
Trwający ponad godzinę pokaz bardzo się nam podobał. Dodatkowym jego elementem była nauka podstawowych kroków tańca. Cała grupa chętnie stanęła na scenie i uważnie wykonywała polecenia tancerki.
Wieczór z tańcem Flamenco należał do bardzo udanych. Było mnóstwo śmiechu i zabawy.


Wymiana językowa


REZULTATY

prezentacje

Udział w projekcie, którego nadrzędnym celem jest odbycie zagranicznej praktyki zawodowej zapewnia jego uczestniczkom i uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego, a tym samym rozwój zawodowy; rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych, wzrost motywacji do nauki, a w przyszłości podnoszenia i poszerzania kwalifikacji, wzrost świadomości kierowania własną karierą edukacyjną i zawodową, poznanie innych kultur narodowościowych, wysoką jakość kształcenia zawodowego przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju osobistego ucznia, bardziej atrakcyjną i konkurencyjną ofertę szkoleniowa dla uczniów ZSP nr 1 i potencjalnych kandydatów.
Uczestniczki/uczestnicy po udziale w projekcie dzielą się zdobytymi doświadczeniami z wyjazdu przygotowując prezentacje na wybrany temat stosowny do specyfiki zawodu w którym się kształcą.

certyfikaty

Każdy z uczestników przed odbyciem zagranicznej praktyki zawodowej brał udział w przygotowaniu kulturowo - językowo - pedagogicznym po jego ukończeniu otrzymał stosowne certyfikaty i zaświadczenia.
 • Organizacja Wysyłająca wystawiła i wydała uczestniczce/uczestnikowi:
  • Zaświadczenie o udziale w warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej z określeniem tematyki zajęć.
  • Zaświadczenie o udziale w warsztatach z doradztwa zawodowego.
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu języka hiszpańskiego w zakresie podstawowym z określeniem uzyskanego wyniku.
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu języka angielskiego zawodowego zgodnie ze specyfiką zawodu z określeniem tematyki.
 • Organizacja Pośrednicząca wystawiła i wydała uczestniczce/uczestnikowi:
  • Certyfikat ukończenia kursu języka hiszpańskiego z określeniem poziomu.

Udział w zagranicznej praktyce zawodowej został potwierdzony certyfikatem z określeniem terminu, miejsca praktyk oraz wykonywanych zadań zawodowych.
Każdy z uczestniczek/uczestników otrzymał dokument EUROPASS MOBILNOŚĆ, które są potwierdzeniem zdobycia kompetencji zawodowych, społecznych, organizacyjnych i językowych na europejskim poziomie.

Instystucja Partnerska

Projekt realizowany jest we współpracy z Instytucją Partnerską euroMind z siedzibą w Ubedzie i Sewilli, Euromind posiada zawarte umowy z Instystucjami Przyjmującymi, których specyfika zgodna jest z potrzebami potencjalnych uczestników projektu. Zapewnia właściwy dobór Instytucji Przyjmujących do profilu zawodowego uczestnika.
Przed przyjazdem uczestnicy poznają swojego koordynatora podczas rozmowy Skype. Specjalnie utworzona grupa na Facebooku pomaga rozwiązać wszystkie wątpliwości i zapewnia ciągły kontakt uczniów z ich koordynatorem. Każdy z uczestników i uczestniczek otrzymuje pakiet informacyjny ze wskazówkami na temat hiszpańskiej kultury pracy, życia, pogody, środków transportu itd.
Podczas pobytu koordynator przeprowadza wizyty monitorujące w firmach i regularnie spotyka się z uczestnikami w celu oceny ich postępów na praktyce. Prowadzone są spotkania upowszechniające projekt - euroMind przeznacza 1 godzinę tygodniowo na pomoc w rozpowszechnianiu informacji z pobytu na praktykach.
Po zakończeniu mobilności grupy Euromind opracowuje raport końcowy dla grupy.


rozpowszechnianie

Po powrocie z Hiszpanii uczestnicy i uczestniczki projektu dzielą się wrażenia z miesięcznego pobytu z uczniami szkoły. W auli szkoły organizowane są spotkania dla uczniów każdego kierunku kształcenia na których uczestnicy mogą opowiedzieć o zdobytych doświadczeniach podczas praktyk. Dodatkowym atutem tych spotkań jest podzielenie się wiedzą na wybrany temat z dziedziny ekonomii, logistyki, informatyki i reklamy, dzięki czemu uczniowie szkoły mogą utrwalić bądź poznać nowe zagadnienia zgodne z ich specyfiką zawodu.
Podczas spotkań koordynator projektu przedstawia założenia, przebieg realizacji projektu oraz omawia pobyt grupy za granicą z uwzględnieniem programu kulturowego.
W trakcie pobytu uczestnicy rozpowszechniają działania w ramach projektu na FB.

podsumowanie

W dniu 12 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Kwidzynie odbyła się konferencja podsumowująca realizację dwuletniego projektu Aktywny na europejskim rynku pracy". Przedsięwzięcie zrealizowano na zasadach ERASMUS+ w ramach programu POWER projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych i mobilność kadry kształcenia zawodowego".
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych, Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, nauczyciele i uczniowie zaprzyjaźnionych szkół. Gośćmi byli również wszyscy uczestnicy praktyk zawodowych w Hiszpanii. Podczas konferencji omówiono główne cele i założenia projektu. Przedstawiono najważniejsze kompetencje i umiejętności zawodowe jakie nabywali uczniowie podczas miesięcznych praktyk w Ubedzie i Sewilli.
Konferencja została uatrakcyjniona wykładem Pani Jolanty Bryłki - doradcę zawodowego Powiatowego Ośrodka Kariery w Kwidzynie dotyczącym wymagań stawianych przez pracodawców na europejskim rynku pracy z zakresu kompetencji miękkich. Odbiorcy konferencji mogli zapoznać się z aktualną sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy, którą przedstawiła Pani Monika Oleszczak - przedstawiciel PUP w Kwidzynie.
Wysłuchano również 9 wystąpień-prezentacji uczestników praktyk. Uczniowie omówili w nich zadania jakie mieli do wykonywania w hiszpańskich firmach i instytucjach. Przedstawili organizację i sposoby pracy oraz stosunki panujące między pracodawcą a pracownikiem. Podzielili się ze słuchaczami zdobytymi doświadczeniami i wrażeniami ze swoich pobytów, a co najważniejsze uwypuklili nabyte kompetencje i umiejętności potrzebne im w dalszej edukacji i karierze zawodowej.
Wszyscy uczestnicy pobytów w Hiszpanii podkreślili, że dzięki takim praktykom nabrali pewności siebie, pogłębili znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego. Poznali inną kulturę, tradycję i zwyczaje oraz zwiedzili ciekawe miasta Andaluzji.

zdobyte kompetencje


SZKOLENIA

doradztwo zawodowe

Uczestnicy projektu przed wyjazdem jak i w trakcie pobytu uczestniczą w warsztatach z doradztwa zawodowego zorganizowanych przez ZSP nr 1 w wymiarze 12 godzin. Ponadto każdy uczeń bierze udział w 2 godzinnych konsultacja indywidualnych z zakresu poradnictwa zawodowego.
W ramach zajęć każdy z uczestników wypracowuje własny Indywidualny Plan Działania.

język angielski

Praktyki zawodowe w Hiszpanii poprzedzone były nauką języka angielskiego zawodowego. Zajęcia prowadzone były w wymiarze 15 godzin. 10 godzin kursu obejmowało naukę języka angielskiego zawodowego zgodnie ze specyfiką zawodu, 5 godzin to treści wspólne dla wszystkich kierunków kształcenia. Jednym z elementów kursu było sporządzenie CV w języku angielskim przez jego uczestników i uczestniczki. Na podstawie CV i rozmowy z koordynatorem Euromind za pośrednictwem komunikatora SKYPE nastąpił dobór Instytucji przyjmujących zgodnie z preferencjami i kierunkiem kształcenia uczniów.

język hiszpański

Uczestnicy projektu przed wyjazdem jak i w trakcie pobytu uczestniczą w kursie języka hiszpańskiego.
Kurs zorganizowany przez ZSP nr 1 prowadzony jest maksymalnie w 12 osobowych grupach w wymiarze 30 godzin. Zajęcia kończą się egzaminem ustnym i pisemnym dla uczestnika, a na ich podstawie wystawiana jest ocena końcowa ukończenia kursu.
Podczas pobytu w Hiszpanii kurs organizowany jest przez Euromind w wymiarze 20 godzin. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych pracowników Instytucji Partnerskiej, którzy w nauczaniu języka wykorzystują m.in. zasoby multimedialne, gry , scenki symulacyjne oraz naukę w terenie.

przygotowanie pedagogiczne

Program warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej i przygotowania pedagogicznego
realizowany dla uczestników/uczestniczek projektu
"Aktywny na europejskim rynku pracy" nr 2016-1-PL01-KA102-024955
realizowanego na zasadach PROGRAMU Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu
"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego".

 1. Wymiar godzin - 20
 2. Nazwisko i imię trenera: Opacka Katarzyna
 3. Cele ogólne: rozwój umiejętności interpersonalnych, poznanie sztuki samooceny i autoprezentacji; nabycie umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów, rozwój umiejętności pracy w grupie;
 4. Treści nauczania (tematyka materiału edukacyjnego)(co?):
 5. Lp.Temat zajęćLiczba godzin
  1.Komunikacja interpersonalna - cel, rodzaje, bariery, techniki aktywnego słuchania1
  2.Komunikacja interpersonalna - cel, rodzaje, bariery, techniki aktywnego słuchania1
  3.Znaczenie komunikacji interpersonalnej w życiu człowieka1
  4.Sztuka asertywności1
  5.Samoocena - mocne i słabe cechy charakteru1
  6.Autoprezentacja - budowanie obrazu własnego siebie1
  7.Autoprezentacja - budowanie obrazu własnego siebie1
  8.Rola grupy - prawidłowe postawy i role w grupie1
  9.Rozwiązywanie konfliktów1
  10.Negocjacje1
  11.Kompetencje osobiste i społeczne niezbędne do wykonywania danego zawodu1
  12.Kompetencje osobiste i społeczne niezbędne do wykonywania danego zawodu1
  13.Kompetencje organizacyjne niezbędne do wykonywania danego zawodu1
  14.Kultura w miejscu pracy1
  15.Kultura pracy w hiszpańskim przedsiębiorstwie1
  16.Kultura pracy w hiszpańskim przedsiębiorstwie1
  17.Reguły obyczajowe stosowane w kontaktach międzyludzkich w hiszpańskim przedsiębiorstwie1
  18.Kultura życia codziennego w Hiszpanii1
  19.Kultura życia codziennego w Hiszpanii1
  20.Różnice kulturowe i sposoby ich przełamania1
 6. Procedury osiągania celów (wskazania metodyczne do realizacji, komentarz merytoryczny)(w jaki sposób?):
  • metody pracy: pogadanka, dyskusja, wykład, burza mózgów, ćwiczenia
  • formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach
  • techniczne środki nauczania: komputer, projektor multimedialny, mazaki, papier,
  • podręczniki, książki pomocnicze, pomoce dydaktyczne: testy, ćwiczenia
 7. Procedury ewaluacji:
  • sposoby i metody ewaluacji
  • Do ewaluacji osiągnięć uczestników wykorzystana zostanie
  • obserwacja
  • arkusz kompetencji; który zawierać będzie wykaz kompetencji z podziałem na:
   • Cechy osobowościowe
   • Kompetencje społeczne
   • Kompetencje organizacyjne
   • Kompetencje ogólnozawodowe
   • Kompetencje specyficzne dla danego zawodu
  • przykłady ewaluacji (przykłady technik kontroli osiągnięć)
   • W ramach zrealizowanych warsztatów zostanie wypracowany profil osobowościowy uczestnika/uczestniczki.
   • W wyniku obserwacji trener dokona charakterystyki grupy z punktu widzenia nabytych kompetencji po udziale w warsztatach.
   • Uczestnik/uczestniczka wypełni arkusz kompetencji wraz z trenerem przed i po dobyciu praktyki zawodowej co pozwoli na określenie zmiany poziomu w posiadaniu danej kompetencji. Posiadanie każdej kompetencji oceni w skali 1 - 6.